Thu. 23 Jan, 2020

Thursday Night Program

Thu. 23 Jan, 2020 8:00 pm

Fri. 24 Jan, 2020

Fajr Prayer folowed by Nyaz

Fri. 24 Jan, 2020 6:45 am

Friday Prayer

Fri. 24 Jan, 2020 12:25 pm

Sat. 25 Jan, 2020

Fajr Prayer folowed by Nyaz

Sat. 25 Jan, 2020 6:45 am

Sun. 26 Jan, 2020

Fajr Prayer folowed by Nyaz

Sun. 26 Jan, 2020 6:45 am

Ayyam-e-Fatimiyya Majalis

Sun. 26 Jan, 2020 4:51 pm

Mon. 27 Jan, 2020

Ayyam-e-Fatimiyya Majalis

Mon. 27 Jan, 2020 8:00 pm

Tue. 28 Jan, 2020

Senior Citizen Programme

Tue. 28 Jan, 2020 11:00 am

Ayyam-e-Fatimiyya Majalis

Tue. 28 Jan, 2020 7:00 pm

7.00pm: Nyaz

8.00pm: Ayyam-e-Fatimiyya Majlis - Wafat Sayyidah Fatima (as)

Thu. 30 Jan, 2020

Thursday Night Program

Thu. 30 Jan, 2020 8:00 pm